Referater


Referater og rapporter

Generalsforsamlingen 2017
Høringssvar til Forslag til Lokalplan F114, Fredensborg
Idéseminar 2016
Referat af generalsforsamlingen 2016
Betyrelsens beretning for 2015

Generalforsamlingen den 8. februar 2017, kl. 19.00 i Lindehuset

Verdens bedste nyheder var titlen på et foredrag af Unescos danske uddannelses koordinator Helle Gudmandsen, som hun holdt forud for generalforsamlingen.
Foredraget handlede om FN’s verdensmål. Dels hvad der var opnået med de 8 ’gamle’ mål og dels om de 17 nye mål, som blev besluttet i 20?? under Mogens Lykketofts formandskab for FN’s generalforsamling. Han havde megen ære af det store arbejde, der kronedes med vedtagelsen af de 17 hovedmål og de underliggende 169 delmål.
Efter foredraget var der mulighed for at drøfte emnet og stille spørgsmål til Helle Gudmandsen.

Læs hele referat fra generalforsamlingen 2017 her
Se regnskabet for 2016
Bilag 1 Beretning for 2016 med billeder
Bilag 2 Beretning for 2016 uden billeder

Til toppen

Lokal_agenda_21_logo_400
Agenda 21 foreningen i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune,
Center for Plan og Miljø,
Egevangen 3 B,
2980 Kokkedal.

plan@fredensborg.dk

Bemærkninger og indsigelser til Forslag til Lokalplan F114, for et boligområde mellem Kongevejen og Vilhelmsro i Fredensborg og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013.

Fredensborg Kommune har fremlagt ovennævnte forslag i offentlig høring med høringsfrist den 24. august 2016.

Agenda 21 foreningen i Fredensborg Kommune fremkommer hermed med sine bemærkninger og indsigelser til det fremlagte lokalplanforslag.

Indsigelse til rammebestemmelser i tillæg nr. 13 til kommuneplan 2013:

Bestemmelserne om udlægning af et beplantningsbælte på 25 meter mod Kongevejen og om, at byggeri skal holdes 50 meter fra Kongevejens midte bør udgå og i stedet erstattes af krav om en effektiv støjskærm mod Kongevejen.

Begrundelser:
Et beplantningsbælte skjuler trafikken og bebyggelsen, men har en meget lille dæmpningseffekt i forhold til at beskytte boligerne mod støj fra vejen.
En effektiv, ikke reflekterende støjskærm på 3,5 – 4 meters højde og placereret så tæt på vejen som muligt vil dels dæmpe langt mere end et plantebælte og dels frigøre mindst 15 meter areal på hele strækningen langs Kongevejen, hvilket igen vil give mulighed for mindst et hus mere og / eller for større grunde i den vestlige række – og følgelig større skatteindtægter til kommunen.
Et beplantningsbælte vil typisk indeholde træer, som med tiden bliver så høje, at de vil give kraftige skyggegener for haverne i den vestligste husrække. Sådanne problemer undgås ved at fjerne kravet.
Bortfaldet af kravet om bebyggelsens afstand til Kongevejen vil give større frihed i forhold til placering af boligerne på grundene.
Indsigelse til lokalplanen:
Der mangler fastsættelse af regler for beplantnings højde på såvel fællesarealer som private grunde i forhold til skyggevirkning på solenergianlæg.
Der bør i lokalplanen være regler for, at ingen træer på fællesarealer eller på de private grunde må være højere end rygningshøjden i det enkelte delområde.

Opvarmningen af husene vil formentlig overvejende blive med naturgas, som inden for en relativt kort årrække skal udgå som energikilde. Det er derfor vigtigt, at der ikke lægges hindringer i vejen for udnyttelse af solenergi – hverken fra starten eller i fremtiden.

Når der kræves plantning af vejtræer i bebyggelsen, bør der netop at hensyn til kommende anlæg for opsamling af solenergi ikke foreslås småbladet lind, men i stedet lavtvoksende træarter som paradisæble, seljerøn eller andre træarter som ikke bliver meget store og som egner sig til beskæring.

Der findes effektive støjskærme, som fremtræder som ”grønne vægge” – se f.eks. støjskærmen mellem Isterødvejen og Hørsholm Golfklub, der dog på en del af strækningen kun er et hegn, men fremstår som en naturlig del af landskabet, når man kører forbi.

På vegne af Agenda 21 foreningen for Fredensborg Kommune

Finn Langgaard
Hillerødvejen 55
3480 Fredensborg

48476442
40109442
lar.lang@mail.dk

Til toppen


Agenda 21 foreningens idé-seminar 2016

Seminaret blev afholdt hos Merete og Finn den 22. marts fra kl. 9.30 til ca. 16.

Deltagere var:
Bent, Bente, Anne, Palle, Niels, Ulla, Merete og Finn.

Mødet resulterede i en liste med ideer, der danner grundlag for årets arbejde:

Klimaproblematikken, som er meget omfattende og en alvorlig sag.
Skolen i virkeligheden
Kommunale planer – affaldsplan, kommune- og Agenda 21 plan, lokalplaner mv.
Ture og foredrag
Stier – særligt gennemgående for cykel-pendlere.
Kollektiv trafik – overgang til biogas / brint / el. optimering af drift efter Varde- eller Vejle-model.
Affald i det offentlige rum – opsamling DN’s årlige affaldsdag den 16. april
Affaldsopsamling opfølgning med månedligt arrangement med efterfølgende kaffe samt evt. opdragelse til ikke at smide affald.
Flere medlemmer – engagere flere i arbejdet. Gerne yngre.
Etablere samarbejder med andre foreninger / interessegrupper.
Fokus på kemikalier i vores hverdag – i fødevarer og hjem.
Holdningsændring i samfundet. Hvordan påvirker vi næste generation til mere helhedssyn?
Global Goals fra UN – 17 mål for en bæredygtig udvikling globalt set.
Foreningens optræden i offentligheden i det kommende år:
Slotsmarked: Emne – luft
Garden Living fair: Giftfri have, Ældrehaver, frø- og plantebytte.
Optimering af IT i samfundet. Sikre og ikke modarbejde demokratiet, ressourcer mv. –
Hvordan fastholder vi historien, som jo tidligere gik via papir materiale til lokalhistorisk arkiv.
Kontakt til offentligheden i fremtiden. Er hjemmesiden – som jo nu rent faktisk fungerer – nok? Skal vi også på Facebook, Twitter og / eller andre medier?
Madspild – også opdragelse: Via ’det enkelte køleskab’ eller ’i den enkelte husholdning’.
Sundhedsområdet: Hvordan sikrer vi os mod smitsomme sygdomme (tuberkulose, børnelammelse m.), når indvandrere ikke undersøges ved indrejse? Hvis er ansvaret og bliver opgaven overhove¬det løftet?
Låne, dele og byttemarkeder. Lånebank. Delebiler, delecykler. Cykelmodel som Allerød.
Samkørselscentral som i Hillerød.
Reparationsværksted / reparationsdatabase
By- og havehøns

Vi arbejder allerede med en række af ovennævnte emner, men der skal være nogen, som har interesse i og overskud til at tage fat på dem. Er der ikke det, må vi lade dem ligge. Også derfor er det vigtigt at få flere til at interessere sig for bæredygtigheden i samfundet.

Til toppen


 

Generalforsamling – referat og beretning
Generalforsamling
den 23. februar 2016, kl. 19.00 i Lindehuset, Fredensborg

Lokal_agenda_21_logo_400Inden generalforsamlingen var der et spændende indlæg:
Skorstensfejermester Morten Bjørklund viste og fortalte om sin opfindelse Blue Chimney.
Hvis man fyrer med brænde, sikrer apparatet korrekt træk i skorstenen, hvilket har betydelige fordele: Man udnytter brændets energiindhold bedre, man begrænser risikoen for brænderøg i stuen, og man mindsker røggenerne for naboerne både ved bedre forbrænding og dermed mindre sod – og ved at sprede røgen, så de resterende partikler fortyndes med en faktor på mindst 50.
Morten Bjørklund tilbyder, at man kan låne et apparat til afprøvning i 2 uger, før man beslutter sig for køb.
Man kan ret enkelt selv kan montere apparatet, der blot kræver tilslutning til en almindelig stikkontakt.

Se mere her.

 

Referat af generalforsamlingen:
1.
Finn Langgaard åbnede som formand generalforsamlingen og foreslog Niels Hald som dirigent.
Niels blev valgt uden modkandidater

Til referent blev valgt Merete Skjønberg Larsen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt efter vedtægterne, hvorefter han gav ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.
2.
Formanden aflagde beretningen, som blev godkendt af generalforsamlingen og er vedlagt som bilag til dette referat.
3.
Kassereren Bent Sonne fremlagde herefter regnskabet for 2015. Regnskabet viser et underskud på
kr. 452,24, hvilket endnu engang betyder, at kassebeholdningen ikke er faldet, som vi ellers havde budgetteret med.
Bent fremlagde endvidere budgettet for 2016.
Generalforsamlingen godkendte regnskab og budget, som er vedlagt dette referat som bilag 2.
4. og 5.
Der var ingen indkomne forslag.
6.
Kontingentet blev fastsat uændret til kr. 150,- årligt.
7.
Valg af formand:
Formand:     Finn Langgaard blev genvalgt uden modkandidater.
8.
Valg til bestyrelsen:
Bent Sonne, Merete Skjønberg Larsen og Hans Haagensen var på valg og blev alle genvalgt.
Birte Haagensen og Palle Marker var ikke på valg og fortsætter på 2. år af deres valgperiode.
Suppleanter:    Anne Foverskov blev valgt for det kommende år.

9.
Valg af revisor:      Niels Hald blev genvalgt.
Revisorsuppleant:    Torben Forskov (var ikke til stede) blev valgt.

10.
Faste udvalg:     Der er etableret følgende permanente arbejdsgrupper:

Klima/affald: Finn Langgaard, Bent Sonne
Ældrehaver 1: Bent Sonne og Merete Larsen
Ældrehaver 2: Annie Lenskjær og Hanne Sørensen
Trafik:  Palle Marcher, Finn Langgaard, Merete Larsen
Skolen i Virkeligheden: Bent Sonne, Finn Langgaard, Anne Foverskov
Arrangementer/ture: Merete Larsen, Birte og Hans Haagensen, Anne Foverskov
Stande: Bent Sonne, Hans Haagensen, Finn Langgaard
Fødevarer: Niels Hald, Ulla Frøsig, Anne Foverskov
PR: Bent Sonne, Merete Larsen

Tovholdere er markeret med fed skrift.

 11.
Valg til eksterne poster:   Grønt Råd – formanden fortsætter i rådet.
Klimaforum – Bent Sonne, Finn Langgaard, Poul Erik Højlund, Michael
                                           Jensen
12.
Eventuelt:    Intet

Bilag: Regnskab 2015 (Åbnes i nyt vindue)

Til toppen


Bestyrelsens beretning 2015:
Foreningen har i årets løb holdt 8 ordinære møder samt et mindre antal møder om særlige emner, der ikke har kunnet vente til næste ordinære møde.
Hertil kommer et heldags idémøde og det traditionelle hygge-julemøde
Enkelte arbejdsgrupper har holdt individuelle møder om deres opgaver.
Arrangementsgruppen stod for et velbesøgt foredrag med Selina Juul (den 5. marts på Fredensborg Bibliotek) om madspild. Der var stort fremmøde og gode spørgsmål og drøftelser.
Og den 3. oktober var der arrangeret en  spændende og hyggelig bustur til Genbrugsgruppen i Ølstykke, Naturplanteskolen i Stærkende og til speciallandbruget MULD ved Eriksholm. Vi var 13 deltagere og havde en meget spændende oplevelse og en hyggelig tur.
Den 26. maj lykkedes det i samarbejde med DNs lokalafdeling af afholde et vælgermøde på Rådhuset. Vi var endda så heldige, at få mødet afholdt dagen før valget blev udskrevet. Bedre timing er sjældent set! Det lykkedes at få 9 af de opstillede kandidater til Folketinget til at komme – og emnerne for mødet var – selvfølgelig – Natur og bæredygtighed.
Havegruppen
Den største succes må igen tilfalde Agenda 21’s havegruppe. Der er udvidet med et areal ved Lystholm og altså nu 2 afdelinger, da der fortsat er stor aktivitet i Søholm hos 4 H.
I alt har der været 30 haver i brug. Formålet er stadig at aktivere ældre medborgere med dyrkning af grøntsager og blomster  – og at nyde det sociale samvær med kaffe og kage hver onsdag fra april til oktober.
Med stor velvilje fra kommunen er det lykkedes at få et skur til redskaber og et overdækket areal til borde og bænke  bag Lystholm. Vi har selv lavet en læskærm mod nord, så vi har fået en god plads til det faste samvær i forbindelse med den fælles havedag.
Vi har tillige fået opsat en 1000 liters opsamlingsbeholder til regnvand.
Der blev kørt møg på i foråret – transporteret på trailere. I efteråret valgte vi en lidt mere effektiv facon – der kom en hel containerfuld med 6 tons, som vi i fællesskab spredte på ca. 3 timer!
Kollektiv trafik
Vi har også i 2015 været aktive i forhold til den kollektive trafik – først med et foretræde for PMK-udvalget og siden ved at støtte den gruppe som er blevet etableret i Sørup. Det er dog stadig meget svært at få opgjort kommunens samlede behov for persontransport og nærmest umuligt at få indført rationelle metoder til at opnå optimale resultater. Også selv om vi kan pege på, at der rent faktisk er mulighed for at opnå større service med færre udgifter!
Det er dog lykkedes at få linje 384 til at køre via Sørup – senest endda på brugbare tidspunkter – og linje 370 til at køre til Endrup. Også i Kokkedal er der sket forbedringer på det seneste.
Repræsentationer
Vi er i Grønt Råd repræsenteret ved formanden.
Grønt Råd nedsatte i foråret en sti-gruppe, hvor vi har været repræsenteret af Palle. Stigruppens arbejde mundede ud i en rapport og et stikort. Her blev redegjort for de manglende forbindelser, problemer med manglende stier mv.
I Klimaforum har vi formandsposten – Bent og er repræsenteret ved andre medlemmer.
Kommunen har i 2015 endelig åbnet sit Energi- og iværksættercenter. Det er glædeligt, og vi håber og tror på, at det vil gøre noget for at hjælpe boligejerne i kommunen til at begrænse deres energiforbrug – også selv om den nuværende situation med meget lave energipriser, gør det endnu sværere at motivere os til at spare.
Planer
Vi har lavet indsigelser til to lokalplaner (F 111 tidligere Asminderød Skole og F 112 Aller-grunden på Kongevejen i Fredensborg) samt gjort indsigelse mod ændring af varmeforsyningen i to boligområder i Niverød.
Vi mener ikke, at planerne sikrer muligheder for fremtidig opdatering af boligerne til alternativ energi – og at der fokuseres mindre på optimering af energiforsyning end på ‘arkitektonisk kvalitet’. Efter vores mening bør optimal energiforsyning være prioriteret først og arkitekturen derefter, så den understøtter i stedet for som i de aktuelle planer, nærmest spænder ben energiforsyningen.
Når der senest i 2050 lukkes af for fossile brændsler, skal der jo være brugbare muligheder for at skaffe den nødvendige energiforsyning (varme og el) fremover.
I forbindelse med den kommende Plan- og Agenda 21 strategi, som danner grundlag for den næste kommuneplan, deltog vi i flere af bydelsmøderne og har afgivet bemærkninger til Byrådets forslag  ‘Fremtidens Fredensborg’.
Det er vores opfattelse at den del, der dækker Agenda 21-strategi er ekstremt dårlig. Dertil kommer stor utilfredshed med, at man ikke længere vil udlevere materialet på papir, men alene giver adgang til det via kommunens hjemmeside – og det kunne endda være ‘spiseligt’, hvis formen var egnet til at læse på skærmen, men det var bestemt ikke tilfældet.
Stande
Vi stillede i 2015 kun op med en stand en enkelt gang – på Slotsmarkedet i Fredensborg, hvor vi informerede om køb af LED-pærer. Superbrugsen i Fredensborg støttede os, så vi kunne sælge LED-pærer fra standen – og gav os spisepærer til brug som præmier til uddeling, når der var svaret på spørgsmål udtrukket via lykkehjulet. I den forbindelse lavede vi en folder med gode råd om valg af lyskilder i form af LED-pærer.
Skolen i virkeligheden
Efter at have deltaget i et ‘Speed dating’ arrangement på den gamle planteavlsstation har foreningen lagt mange kræfter i at undervise via Skolen i Virkeligheden – om affald.
Vi har været flere gange på Endrupskolen, på Humlebæk skole og på Langebjergskolen – og har ad 3 omgange forestået ekskursioner for de samme elever til hhv. genbrugspladsen og renseanlægget på Højvangen.
Det har været spændende, og vi arbejder nu på at komme i gang med emnet bæredygtighed til næste skoleår!
Diverse:
Vi har konstateret, at Statsskovenes plan om at genskabe mølledammen ved Frændesøhus allerede er bragt til udførelse. Da det er vores idé, er vi glade for, at de har taget den til sig. Der er nu en pæn stor sø og allerede i denne sommer har der været adskillige ynglende fugle i søen.

Endelig har vi i årets løb fået genopstartet vores hjemmeside med stor hjælp fra Bjørn Sandberg

Og vi har på opfordring udsendt nogle ting til medlemmerne – noget som kunne have interesse uden at være et emne for foreningen som sådan. Bl.a. noget om at undgå bebyggelse af Humlebæk Syd og om DN’s bålaften, hvor der blev protesteret mod de gennemførte dispensationer fra strandbyggelinjen.

Til toppen