Forside

Åbent møde om Tryg trafik i Fredensborg tirsdag den 27. februar i Lindehuset i Fredensborg
Læs om mødet her

Generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018 i Lindehuset i Fredensborg
Læs dagsordenen her

 

Fin efterårstur med naturoplevelser ved Nyruphus naturcenter

16 friske deltagere fra ældrehaverne var lørdag d. 28. oktober – til trods for ’stormvarsel med risiko for orkanagtige vindstød’ – med på Agenda 21-foreningens besøg på Nyruphus Naturcenter.

Efter en dejlig frokost fra Nyruphus’ Café blev vi vel modtaget af Henrik Lieberkind, der er naturvejleder på stedet. Centeret er indrettet i et gammelt skovfogedsted, og vi startede med at få en grundig og spændende gennemgang af, hvordan skovens folk i sin tid var organiseret og hvordan stedet, der i dag er sat meget smukt i stand, den gang var indrettet både med bolig, stalde og karlekammer.

Herefter gik turen ud i Nyrup Hegn, hvor vi hørte om den oprindelige vejføring gennem skoven i en tid, hvor Tikøb var centrum i Nordsjælland! Skoven er meget vekslende med en lang række forskellige granarter, og vi fik blandt meget andet en kort orientering om de 2 fødekæder: Plantefødekæden og Nedbrydningsfødekæden, og om betydningen af, at der kommer lys ned mellem træerne for at disse nødvendige fødekæder kan fungere.

Vi sluttede ved den gamle pigstensbelagte Kongevej, der med 800 år på bagen er et stykke imponerende vejbygningsarbejde – 2 vejbaner uden huller men med mange bump.

Det blev en dejlig frisk oplevelse med megen viden om skoven før og nu

 


Vælgermøde om klima, miljø og natur den 4. oktober.

Der var godt fremmøde til vælgermødet

Sammen med DN Fredensborg arrangerede vi den 4. oktober 2017 i fællesskab et vælgermøde op til det kommende kommunevalg, som vi efterhånden har tradition for.

Ni politiske partier var repræsenteret ved Agenda-foreningens og Naturfredningsforeningens fælles vælgermøde på Humlebæk Bibliotek. Der var mellem 50 og 60 tilhørere, der kunne glæde sig over veloplagte politikere og god spørgelyst.

Vi havde på forhånd stillet 4 spørgsmål, som vi bad de fremmødte kandidater til byrådet om at tage stilling til og redegøre for deres holdning til.
Det var følgende:

  1. Hvordan vil du arbejde for at styrke den samlede indsats fra kommune og borgere i forhold til CO2 problematikken?
  2. Hvad vil du gøre for at øge trafiksikkerheden og mindske generne fra trafikken på Rute 6 gennem Fredensborg?
  3. Vil du og dit parti arbejde for, at fredningerne langs østsiden af Esrum Sø moderniseres, og at der i den forbindelse anlægges en gang- og cykelsti?
  4. Vil du og dit parti arbejde for, at Fredensborg Kommune får en badebro-politik, som kommer med i kommuneplanen 2017?

De 9 fremmødte byrådskandidater fremlagte i panelet deres svar på spørgsmålene – i det omfang de havde læst og forstået spørgsmålene. Der var ret få klare svar – det er jo også svært at vide, hvor mange af vælgerne man lægger sig ud med, hvis man udtrykker sig alt for klart!

Efter den første svarrunde var der ’Speed-dating’, hvilket vil sige, at politikerne blev sat ved hver sit bord, hvor folk så kunne henvende sig direkte til de enkelte.

Efter dette startede  sidste  del af mødet med spørgsmål fra salen til panelet. Den politiker, som først meldte sig med svar, fik lov at svare – og derefter en eller to mere. Hvis alle skulle svare på alle spørgsmål, blev der jo ikke tid til ret mange spørgsmål!

Følgende emner kom op:
Trafikken på rute 6 gennem Fredensborg by – og det eneste realistiske alternativ: Overdrevsvejens forlængelse.
Her var tydeligt kun mødt folk frem, som var imod en omfartsvej, mens INGEN fra Fredensborg talte for at få trafikken flyttet ud fra byen. Kun Agenda 21 gik ind for at gøre noget ved det trafikale problem i Fredensborg by.

Planerne om en svømmehal blev bragt frem. Betænkelighederne i form af frygt for efterføl­gende besparelser på andre områder og problematikken omkring et meget stort CO2 forbrug til såvel anlæg som drift af et sådant anlæg. Kommunen har vel ikke energirenoveret for at spare op til at kunne udlede ekstra CO2 fra nye anlæg.

En svømmehal i kommunen vil give en voldsom miljøbelastning, selv om der etableres omfattende anlæg for vedvarende energi, idet selve byggeriet vil belaste miljøet med mere CO2 end energiforbruget i hele hallens levetid. Kommunen bør generelt budgettere CO2 -belastning for både byggeri og drift ved planlægning af større byggerier på lige fod med økonomi og sundhed.

Spørgsmålet om en kommende sti  om  Esrum Sø blev bragt på banen igen – en sådan er der jo mange meninger om, men måske kan man nøjes med at anlægge en gang og cykelsti langs Endrupvej fra Maglegårdsvej og nordpå?

Det er svært at leve op til alternativ energi i de bevaringsværdige bygninger, da solceller og solfangere skæmmer. Hvordan kan man lette en sådan etablering?

Kommunen har gennemført renovering af egne bygninger med et flot resultat for både energiforbrug og økonomi. Nu har man så valgt at blive ”Klima plus kommune”, hvilket stiller meget større krav til indsats på området – men er politikkerne klar til at udvide Energicenteret til rådgivning til og inspiration af boligejerne?

Miljøproblemerne ved skydebanerne i Langstrup mose blev bragt op – også for den fortsættende skydebane.

Der er gennemført forsøg med flere fraktioner i affaldsindsamlingen, men rapporterne fra  forsøget er ikke offentliggjort. Agenda 21 foreningen er meget positiv overfor forbedret affaldshåndtering, men finder ikke at den foreslåede metode er i økonomisk balance, og den vil efter vores opfattelse ikke give nogen væsentlig reduktion af CO2 belastningen.

Det blev fremført, at andre kommuner har gode erfaringer med indsamling af bioaffald, hvor der er biogasanlæg i nærheden. Her i området er der stærkt negative holdninger til sortering af bioaffald efter fadæsen med Nordsjællands Biogasanlæg.

Parkeringsforholdene ved Louisiana bør løses nu. Men hvordan gøres det bedst – og hvem skal betale?

I sin afslutningsreplik konstaterede DN’s formand Peter Milan Petersen, at vi åbenbart skulle fortsætte med at diskutere de samme emner, som havde været oppe de sidste mere end 10 år.

Således husket af Anne, Merete, Bent og Finn.

Blandt de mange fremmødte var en journalist fra Naturfredningsforeningens sekretariat i København
Hun skrev en artikel til sekretariatets hjemmeside.
Læs artiklen her.Ny henteordning for husholdningsaffald?

Bestyrelsen har den 8. juli sendt en mail med nedenstående tekst  og med en vedhæftet fil med spørgsmål som bør besvares før beslutning om etablering af nye ordninger til hentning af husholdningsaffald, fil borgmestre og relevante byrådsmedlemmer i de 4 samarbejdende kommuner i Norfors regi:

 

Til jer, der til efteråret skal beslutte, om der skal etableres nye henteordninger for husholdningsaffald.

I Agenda 21 foreningen for Fredensborg Kommune går vi naturligvis ind for affaldssortering, men der skal være sund fornuft (bæredygtighed) i de ordninger, som etableres.

Vi er i foreningen meget i tvivl om, hvorvidt der reelt er bæredygtighed i de påtænkte, nye indsamlingsordninger – og mener, at der er spørgsmål, som bør besvares, inden der træffes beslutning om etablering.

Og der er jo i alle kommunerne genbrugspladser til de fraktioner, som ikke hentes ved husstanden, så ingen er forhindret i at sortere og aflevere til genanvendelse.

Derfor har vi i vedhæftede notat stillet en række spørgsmål, som vi mener, at der bør foreligge svar på, inden I kan træffe en seriøs beslutning i forhold til at etablere nye henteordninger.

Vi gør tillige opmærksom på, at udgifter til bortskaffelse af affald ganske vist opgøres i kroner, men at kroner blot er en målestok, som dækker over et ressourceforbrug (og CO2 udledning), der bl.a. omfatter forbrug af dieselolie til transport og betydelige mængder plast i form af nye opsamlingsbeholdere.
Vi håber med dette initiativ at have sat gang i en drøftelse af emnet og besvarer meget gerne eventuelle spørgsmål til notatet.

Denne mail er sendt til borgmestrene og medlemmerne i de aktuelle udvalg i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

På vegne af Agenda 21 foreningen for Fredensborg Kommune

Finn Langgaard

Formand

lar.lang@mail.dk


Se teksten i den vedhæftede fil herKlimakaravanen – en tankevækkende tur!

Lørdag den 18. marts står fire kommunale og en enkelt privat el-bil klar til os ved Fredensborg Slot.

Første mål er Fredensborghallen på Kastanievej, hvor halbestyrer Egon Frandsen står klar og med stor entusiasme viser os de mange gennemførte klimatiltag: Træpillefyr med helt nyt varmeanlæg, berøringsfri armaturer, LED-lys og automatisk tænd / sluk i alle rum, strålingsvarme i stedet for konvektionsvarme, tætte nye porte og sikkert mere, som jeg blot ikke kan huske.
Der er opnået store besparelser på alle områder og en vældig begrænsning i CO2 udslippet – og det samtidig med, at der er opnået et betydeligt bedre indeklima og altså større komfort ved brugen af anlægget! Og en ekstra gevinst: 60.000,- årlig udgift til udskiftning af glødepærer er sparet fremover.

Fredensborg Tennisklub har klubhus lige ved siden af hallen. Her er efterisoleret udvendigt, opsat solceller og luft / luft varmepumper – også her er de relative besparelser betydelige.

Så går turen til en privat bolig på Humlebækvej.
Ejerne har siden overtagelsen i 1993 gennemført en række energibesparende tiltag – varmepumpe med opsamling af energi fra luften, solceller og solfangere. Der er brugt mange penge på klimatiltag – om det ligefrem kan betale sig er en subjektiv vurdering, men ud over besparelserne er der bestemt også opnået komfortforbedringer, så det er blevet rarere at bo i huset. Det er svært at prissætte, men absolut ikke uvæsentligt.

Fjerde stop er ved Strandvejskirken, der er opført som passivhus og altså principielt ikke behøver energi tilført udefra. I praksis er det dog nødvendigt med et gasfyr til at give den nødvendige varme om vinteren, men energiforbruget i den temmelig store bygning er beskedent – vi opfordrede dem til at tilmelde sig energitjenestens system, så de fremover kan få et overblik over forbruget.

I Strandvejskirken fik vi tillige et overblik over de samlede kommunale energibesparende investeringer gennem de seneste år og deres effekt. Dejligt at konstatere, at der nu samlet set er opnået besparelser på CO2 udled¬ningen på ca. 36 % for de kommunale ejendomme.

Sidste stop var ved Enebærhaven, der fra at være et kedeligt betonbyggeri fra 1970’erne med meget stor beboerudskiftning nu er nærmest totalrenoveret. På klimaområdet er efterisolering, ny ventilation med udnyttelse af spildvarmen fra udsugningsluften, solfangere til varmt vand og en række andre tiltag er blevet særdeles indbydende både at se på og bo i. Et flot og meget vellykket projekt!

Og endelig var vi retur i Fredensborg, hvor vores lille pavillon heldigvis stod endnu, og der var opstillet yderligere to el-biler til besigtigelse. Dejlige er de, men desværre lidt pebrede for en almindelig lønindkomst.

Til toppen

 


Agenda 21 på skolerne

Igen i 2016 har foreningen gennem Skolen i Virkeligheden tilbudt kommunens skoler undervisning i håndtering af affald. På Fredensborg skole har således fire 4.klasser haft hver 2 timers undervisning. Eleverne har hørt om, hvorfor det er vigtigt at sortere affaldet rigtigt og dermed både bevare værdierne i affaldet og tage størst muligt hensyn til miljøet.

Undervisning for den aldersgren skal være praktisk og konkret, så halvdelen af tiden gik med at finde ud af i hvilke containere på genbrugspladsen en masse forskellige, kasserede – men dog ikke uappetitlige – genstande skulle placeres. Og afslutningsbemærkningen fra os var: ’Gå nu hjem og sørg for at jeres forældre gør det rigtigt’.
Det kunne være spændende at høre, om den opfordring er blevet fulgt.

Foreningen forbereder et nyt kursus til Skolen i Virkeligheden. Titlen bliver: En bæredygtig hverdag, og det er planen, at skal forløbe over 3 dage og i en vis grad involvere forældrene. Tanken er, at eleverne skal beskrive en typisk hverdag i hjemmet og derefter i grupper skal vurdere, om dagen kunne forløbe mere bæredygtigt, og hvor det ville være realistisk og mest effektivt at sætte ind. Det samlede resultat kan evt. blive præsenteret på et forældremøde.
Når planerne er lidt længere fremme vil kurset blive tilbudt kommunens skoler.
Til toppen


Det Økologiske Råd afholdt 25 års jubilæumskonference – 24/11 2016
og Finn Langgaard og Bent Sonne deltog i det meget vellykkede arrangement.
Her nogle udsagn fra de indbudte foredragsholdere:

  • COOP, Signe Freese : Det er lettere at sælge sundhed end klimapolitik
  • Det Økologiske Råd, Christian Ege: CO2 emissionen pr. passagerkilometer er 285 g for flyvning, 125 g for bilkørsel og 14 g for togtrafik.
  • DTU/Prof. Morten Morthorst: Vores grønne eksport skal udgøre 20% af den samlede eksport
  • Sønderborgs Borgmester, Erik Lauritzen: Vores kommune har allerede selv reduceret CO2 emissionen med 50% og hele kommunen har reduceret med 35%. Med det rette engagement kan man håndtere klimakrisen.
  • Mogens Lykketoft: Der bliver kun økonomisk vækst, hvis vi har succes på de grønne områder
  • Connie Hedegaard: Danmark skal skabe mere og hurtigere forskning og innovation inden for transport, landbrug og energi. Det er en skandale at regeringens senest plan ikke har klima som et centralt punkt. EU skal have en kerne af lande, der vil det her – og Danmark skal være et af dem.

Præsentationerne på konference kan læses her:
http://www.ecocouncil.dk/udgivelser/praesentationer

Til toppen


Trafikken gennem Fredensborg by

Agenda 21 foreningen hilser velkomment, at den trafikale situation i Fredensborg by igen er kommet på dagsordenen.
Denne gang er det spørgsmålet om modulvogntog, som har fået en borgergruppe til at indsamle underskrifter.

At der er indsamlet knap 3.000 underskrifter mod brugen af Rute 6 til netop denne type vogntog må efter vores opfattelse skyldes en generel utilfredshed med den allerede eksisterende trafikale belastning af Fredensborg by.

En belastning der er tæt på at nå et ’mætningspunkt’ – bl.a. som følge af de omlægninger, der er sket ved etablering af den lille rundkørsel ved krydset med Jernbanegade og de nye lyskurve, som blev nødvendige i forbindelse med byggeriet af det nye indkøbscenter på den tidligere rådhusgrund.

Rute 6 skærer byen igennem og gør den interne trafik både vanskelig og risikabel. En rundkørsel skulle gøre trafikafviklingen mere smidig, men den lille rundkørsel øger risikoen for bløde trafikanter, ødelægger rytmen i trafikken, forsinker unødigt og øger forureningen fra bilerne væsentligt.
Nedlæggelsen af sygehuset i Helsingør har givet en voldsom forøgelse af antallet af udrykningskørsler og dermed af trafikkens støjpåvirkning langs hele rute 6, men naturligvis mest gennem byområderne, hvor udrykningshornene nødvendigvis må bruges for at skaffe fri bane.

De allerede eksisterende gener vil ikke blive mindre, hvis der for alvor kommer trafik gennem byen med modulvogntog, men et forbud mod disse løser heller ikke problemerne – det kan kun en omfartsvej, der fører en væsentlig del af trafikken uden om byen.

En omfartsvej vil naturligvis ikke fjerne trafikken, men effekten vil under alle omstændigheder give en særdeles følelig forskel.

Vi må derfor i fællesskab bede Byrådet om at tage problemet alvorligt og aktivt arbejde for at få det løst. Hvis man endnu engang undlader dette, sker det på bekostning af borgerne i Fredensborg by! Og det er aldeles uacceptabelt.

Til toppen


Status for sæsonen i ældrehaverne, 2016

l10701562016 har været et udfordrende år for ældrehaverne. Især i Lystholm var der ekstremt tør på det tidspunkt (maj-juni), hvor der blev sået og plantet, hvilket skabte en del frustrationer hos de ellers meget ivrige og initiativrige havefolk. Heldigvis fik vi en rigtig god sensommer og det lykkedes at få høstet nogle rigtig fine afgrøder i september-oktober, hvilket resulterede i meget glade og positive havefolk.
Vi er nu oppe på at dyrke 34 små haver med i alt 38 deltagere, hvilket vi synes er rigtig flot og en stor succes.
De fælles sammenkomster i havegrupperne i Søholm og i Lystholm var ligeledes en meget stor succes og med til at vi lærte hinanden at kende og skabte et godt sammenhold.

Til toppen


Agenda 21 foreningen havde en stand på Slotsmarked i Fredensborg i sept. – 2016

Emnet på standen var ”Jord”, som blev visualiseret ved en svævende jordklode i en snor over standen.
Det store trækplaster var en udstilling af en masse flotte afgrøder og frø fra vores ældrehaver. Standen var delt i to afdelinger, da vi havde inviteret kommunens Energicenter til at dele standen med os. Vi havde et rigtig godt samarbejde med Energicentrets medarbejder og fik mange gode snakke med alle de besøgende om emnerne ”Jord” og ”Gratis energitjek”, som kommunen tilbyder borgerne.
Vi havde håbet på at få overtalt nogle af de besøgende til at blive medlem af vores forening, men det lykkedes desværre ikke. Trods det synes vi, at standen var rigtig pænt besøgt, samt at dagen blev en stor succes.

Til toppen


Den bæredygtige bro

Tirsdag den 8. marts indviede vi Den Bæredygtige Bro, som fører en sti over den å, som er afløb fra den genskabte Frændesø i Grønholt Vang.

For mange år siden var området en mølledam med tilhørende vandmølle, men efter møllens ophør blev Frændesø afvandet og tilplantet med skov. For fem-seks år siden foreslog Agenda 21-foreningen Naturstyrelsen at genetablere søen.  Naturstyrelsen tog idéen til sig og har tidligt i 2015 opstemmet afløbet fra området, så søen nu er genskabt. Samlet er der tale om et naturområde på ca. 3,5 ha.

Med indvielsen af ’Den bæredygtige bro’, er der etableret en holdbar overgang, der særligt benyttes af skovbørnehaven Skovlyset. Agenda 21-foreningen var vært ved snoreklipning, hygge og hjemmebagte pølsehorn for skovbørnehavens børn og indbudte gæster.

Idéen til broen er formandens, mens fremstillingen er sket med stor hjælp fra tømrer Sigurd Nielsen, som generøst stillede sig til rådighed for projektet. 
br> Broen er bygget af træ væltet under stormen Gorm og er bæredygtig på flere måder: Den er bygget med tykke bjælker, så den også kan bære en hest, og den er lavet af Robinietræ, der er naturligt imprægneret og derfor kan holde i mindst 20 år.

 baaeredygtig_bro_1_drejet  baaeredygtig_bro_2
Skovridder Jens Bjerregaard og
formand  Finn Langgard på broen
 Broen er klar til snoreklipning

Til toppen


Vellykket efterårstur

Læs mere her, om hvordan vores inspirerende efterårstur spændte af.
Bemærk hvordan alle 3 steder i høj grad baseres på frivillig arbejdskraft. Det bekræftede os i hvilken stor betydning frivillige har for bevarelse af et bæredygtigt samfund.Vil du vide mere om de 3 steder, vi besøgte, er deres hjemmesider her:
Genbrugsgruppe: http://www.genbrugsgruppen.dk
Naturplanteskolen http://naturplanteskolen.dk
MULD: http://muldpaanettet.dk
Vi meldte i øvrigt Agenda 21-foreningen ind i Foreningen bag Naturplanteskolen og vil fremover med vores Agenda 21-referater sende links til nyhedsbreve herfra.
Ligeledes vil vi fremover medsende links til nyhedsbreve fra Muld.
 Efteraarstur_2015_forside

Til toppen


Svært at vælge lyskilde
Det er blevet sværere at vælge nye el-pærer.
Vi har fremstillet en lille folder om valg af lyskilde.
Se folderen her.

Til toppen


Agenda 21-foreningen var med på Slotsmarkedet i Fredensborg d. 12. september 2015

Foreningen havde en stand som vi delte med kommunens nystartede Energi- og Iværksættercenter.
Vi havde specielt fokus på de nye lampetyper, der erstatter de gode gamle glødepærer.
Der er en hel række kriterier for at vælge den rigtig pære og det kan være kostbart at vælge forkert.
Vi fosøgte på standen at guide de besøgende til at kunne tage de rette valg.
Desuden havde vi et lykkehjul, hvor børn og voksne kunne få testet deres viden på området.Vi havde til formålet udarbejdet en lille folder om valg af belysning – find folderen her.Til toppen
LED-paerer-med-E14-sokkel

Til toppen


Opdateret: 2016-11-20